Změna Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé a děti

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 27. července 2012 vyhlášku č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost (dále jen ,,nový Indikační seznam“). Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 10. 2012. Stávající vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost (dále jen ,,starý Indikační seznam“), se tímto datem zrušuje.

Odlišnosti nového Indikačního seznamu

Je třeba zdůraznit, že v novém Indikačním seznamu jsou používány pro označení indikačních skupin a jednotlivých indikací stejné symboly jako ve starém Indikačním seznamu, ale obsah a význam se u většiny indikací novým Indikačním seznamem mění. Některé indikace zanikly, některé indikace jsou nové, některé indikace se sloučily, u některých došlo ke změně odborných kritérií.

Nový Indikační seznam se od starého liší také v obecných ustanoveních. Nový Indikační seznam rozlišuje základní a opakovaný pobyt a upravuje podmínky a kritéria pro jejich poskytnutí.

Při hodnocení, zda se jedná o základní či opakovaný léčebný pobyt a zda je možné opakování pobytu, bude postupováno podle § 2 odstavec 2, který stanoví, že poslední léčebný pobyt pojištěnce uskutečněný podle dosavadních právních předpisů v období od 1. října 2009 do dne nabytí účinnosti nového Indikačního seznamu se považuje za základní léčebný pobyt podle nového Indikačního seznamu. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na základě které byl uskutečněn pobyt podle věty předcházející, se považuje za pobyt opakovaný podle nového Indikačního seznamu.

Délka základního léčebného pobytu dospělých je na rozdíl od starého Indikačního seznamu stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Je-li lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče u vyznačených indikací podle konkrétního stavu pojištěnce výjimečně navrhnout její prodloužení. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře příslušné pojišťovny.

Délka opakovaného léčebného pobytu formou komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního lékaře.

Délka opakovaného léčebného pobytu formou příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče u dospělých je stanovena podle návrhu lékaře, který péči doporučuje, a to na 14 nebo 21 dnů. Pokud je lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnuta v délce 14 dnů, může vedoucí lékař zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu pojištěnce výjimečně navrhnout její prodloužení na 21 dnů s tím, že prodloužení podléhá souhlasu revizního lékaře.

Přechodné období

Nový Indikační seznam v § 2 odstavci 1 nastavuje přechodné období, po které se lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh podle starého Indikačního seznamu (to je návrh vystavený před datem 1. 10. 2012), poskytne podle starého Indikačního seznamu.

Návrhy vystavené do 30. 9. 2012, tedy vystavené v souladu se starým Indikačním seznamem, budou odléčeny a vyúčtovány podle starého Indikačního seznamu.

Návrhy vystavené od 1. 10. 2012, tedy vystavené v souladu s novým Indikačním seznamem, budou odléčeny a vyúčtovány podle nového Indikačního seznamu.

To znamená, že v přechodném období bude muset probíhat poskytování péče a vyúčtování poskytnuté péče souběžně podle starého i nového Indikačního seznamu.

Délka přechodného období je dána platností potvrzených návrhů, délkou léčení a časem potřebným pro vyúčtování. Předpokládaná délka přechodného období je do srpna 2013.

Vzhledem k přechodnému období a vzhledem k tomu, že v novém Indikačním seznamu jsou indikační skupiny a jednotlivé indikace označeny stejnými symboly jako ve starém Indikačním seznamu, zatímco obsah, význam, resp. podmínky pro poskytnutí se u některých indikací novým Indikačním seznamem mění, bude po přechodné období existovat pro stejné označení indikace rozdílná cena za léčení dle obsahu a významu indikace. Určena bude tím, zda je návrh vystaven podle starého, nebo nového Indikačního seznamu (např. indikace II/1 představovala podle starého Indikačního seznamu ,,Léčebně edukační pobyt“, podle nového Indikačního seznamu je indikace II/1 označení pro ,,Symptomatickou ischemickou chorobu srdeční“).

Pojišťovna proto bude po poskytovatelích léčebně rehabilitační péče žádat při vyúčtování označení indikace tak, aby bylo možné stanovit, podle kterého právního předpisu bylo léčení dané indikace poskytnuto. Předpokládáme, že na dokladu VZP – 16/2004 ,,Vyúčtování lázeňské péče“ budou poskytovatelé v případě indikace podle nového Indikačního seznamu uvádět před označení indikace symbol ,,n“, a to v souladu s označením v příslušném číselníku, který bude v tomto duchu upraven. Toto technické řešení bude nutné pro zajištění korektního zpracování vyúčtování. O podrobnostech technického řešení budou poskytovatelé podrobně informováni příslušnými regionálními pobočkami VZP ČR.

Návrhy na lázeňskou péči

Pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče i nadále platí, že lázeňská léčebně rehabilitační péče je podle § 33 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 369/2011 Sb., hrazenou službou, je-li poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu, kdy její poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh podává i nadále na formuláři/ dokladu VZP – 15/2004 ,,Návrh na lázeňskou péči“ lékař registrujícího poskytovatele, tedy registrující praktický lékař, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.

Dovolujeme si apelovat na lékaře, kteří vystavují Návrhy na lázeňskou péči, aby věnovali zvýšenou pozornost nové vyhlášce č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, a aby se tímto právním předpisem od 1. 10. 2012 důsledně řídili při své návrhové činnosti.

Zdroj: Infoservis 20/2012